Verpa Advies

Alle Klanten zijn gelijk, maar sommige Klanten zijn meer gelijk dan anderen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten die ontstaan tussen Verpa Advies, hierna te noemen: “opdrachtnemer” jegens een andere rechtspersoon, hierna te noemen: “opdrachtgever”.

Artikel 1: Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
1.1       Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding is vermeld.
1.2       Mondelinge toezeggingen binden opdrachtnemer niet, behoudens schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer. Afwijkingen van overeenkomsten en van een van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
1.3       Een overeenkomst voor de uit te voeren werkzaamheden treedt in werking op het in de opdrachtbevestiging genoemde aanvangstijdstip.
1.4       Indien een overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, zal de overeenkomst na het verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege eindigen.

Artikel 2: Facturering en betaling
2.1       Facturering door opdrachtnemer zal geschieden na afloop van iedere kalendermaand. Declaraties van opdrachtnemer dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enige aftrek, korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever betaald te zijn.
Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en onder opgave van redenen heeft geprotesteerd bij opdrachtnemer, wordt opdrachtgever geacht met de faktuur in te stemmen. In dat geval verwerpt opdrachtgever het recht te protesteren tegen declaraties van opdrachtnemer.
2.2       Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting als omschreven in artikel 2.1 van deze overeenkomst, is hij een rente aan opdrachtnemer verschuldigd ter grootte van 1% van het faktuurbedrag(inclusief BTW) per maand, waarbij een gedeelte van de maand tot een volle maand wordt gerekend.

Artikel 3: Gedragsregels
3.1       Opdrachtnemer verplicht zich ertoe er zorg voor te dragen dat hij zich houdt aan de hier volgende gedragsregels: het, in geval van uit te voeren werkzaamheden bij de opdrachtgever, in acht nemen van bij de opdrachtgever geldende huishoudelijke regels. het naar beste inzicht en vermogen uitvoeren van de opdracht het rapporteren van alle zaken met betrekking tot de voortgang, waaronder mede is begrepen eventuele problemen of conflicten, aan de opdrachtgever het nimmer ten aanzien van de opdrachtgever op persoonlijke titel doen van zakelijke toezeggingen of het aangaan van zakelijke verplichtingen, tenzij van te voren overeengekomen
3.2       Opdrachtnemer verplicht zich ertoe hetzij gedurende de uitvoering van de opdracht, hetzij na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect in welke vorm of in welke voege dan ook, enige mededeling te doen aangaande de inhoudelijke aspecten van de werkzaamheden en/of vertrouwelijke informatie welke opdrachtnemer bij opdrachtgever ter kennis is gekomen, anders dan met schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1       Opdrachtnemer sluit met opdrachtgever een inspanningsverbintenis en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van een opdracht. Opdrachtnemer sluit daarom iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van werkzaamheden door hemzelf of door hem ingeschakelde externe deskundigen uit, behoudens indien en voorzover deze schade redelijkerwijs te verzekeren is en de verzekeringsmaatschappij van opdrachtnemer de schade dekt.
4.2       Mocht opdrachtgever tengevolge van gepleegde toerekenbare tekortkoming(en) en/of opzet door opdrachtnemer schade hebben geleden die de verzekering van opdrachtnemer niet dekt, is opdrachtnemer aansprakelijk voor een maximum van 50% van de gefactureerde omzet.
4.3       Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever in en buiten rechte voor alle aanspraken van door opdrachtnemer extern ingeschakelde deskundigen betreffende loon en/of emolumenten.

Artikel 5: Beëindiging bij bijzondere omstandigheden
5.1       Indien opdrachtnemer ondanks herhaalde ingebrekestelling toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij aangetekend schrijven.
5.2       Indien opdrachtgever toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij aangetekend schrijven.
5.3       Indien opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, doch dit haar niet wordt toegerekend, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en niet schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever uit hoofde van deze tekortkoming. Alsdan is opdrachtgever eerst na verloop van zes weken gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij aangetekend schrijven.

Artikel 6: Dienstverband opdrachtgever – door opdrachtnemer extern ingeschakelde deskundige
6.1       Het is opdrachtgever verboden een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met een door opdrachtnemer extern ingeschakelde deskundige, nodig voor het uitvoeren van de opdracht bij opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
6.2       Indien het in artikel 6.1 genoemde verbod wordt geschonden, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete aan opdrachtnemer van € 2.500,00 excl. BTW per week of deel van een week dat de overtreding voortduurt.
6.3       Indien opdrachtgever na afloop van de opdracht een extern ingeschakelde deskundige een dienstverband aanbiedt, wordt aangenomen dat opdrachtnemer heeft opgetreden als werving & selectiebureau en verplicht opdrachtgever zich tot het betalen van een vergoeding van €7.500,00 exclusief BTW, zijnde de wervingsfee.

Artikel 7: Continuïteit
7.1       Indien opdrachtgever de onderneming of de activiteit, waar de opdrachtnemer deze overeenkomst mee heeft afgesloten, overdraagt of de zeggenschap doet wijzigen, is hij verplicht de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, over te dragen, bij gebreke waarvan hij voor nakoming van deze verplichtingen voor het geheel aansprakelijk blijft.
7.2       De bij een opdracht afgesloten voorwaarden blijven van kracht indien opdrachtnemer van naam, rechtsvorm, eigenaar of samenstelling verandert.


Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen
8.1       Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
8.2       Alle geschillen, die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zullen worden berecht naar Nederlands recht door een bevoegde rechter te Tilburg, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
8.3       Wijzigingen en/of aanvullingen van/op deze overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

© 2023 Verpa Advies

Thema door Anders Norén